fbpx
Select Page

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

1.1. Az adatkezelő a Sztereóbagoly Kft. (székhely: 1056 Budapest, Bástya utca 17. 4/1.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-198204; adószám: 25073900-2-41), az addictedtocaffeine.hu honlap és webáruház tulajdonosa, a továbbiakban adatkezelő.

1.2. Az adatkezelő az ügyfelei kiszolgálását és a kapcsolódó ügyviteli feladatokat, különös tekintettel az ügyfelek személyes adatainak kezelésére, a hatályos jogszabályi előírások és az üzleti etika szabályainak betartásával végzi.

1.3. Az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vétele a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”) 68. § (6) bekezdése alapján megtörtént az alábbi nyilvántartási számon: NAIH-

2. Az adatkezelés jogalapja

2.1. Az adatkezelésre az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett ügyfél (a továbbiakban: érintett) önkéntes hozzájárulása alapján, illetőleg az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

2.2. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, a regisztrációval, az adatkezelő honlapjának használatával, egyes kérdőívek kitöltésével, a személyes adatainak önkéntes közlésével adja meg az adatkezeléshez való hozzájárulást.

2.3. A hozzájárulás kiterjed különösen a következő adatkezelési műveletekre: az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

2.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen érintett nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett önállóan adhat hozzájárulást, a jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az érintett, illetve annak törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Az adatkezelő a szolgáltatás használata esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

3. Az adatkezelés célja

3.1. Az adatkezelés célja az adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak megismertetése az ügyfelekkel, hírlevél küldés, marketing és értékesítési tevékenység folytatása, valamint kapcsolattartás az érintettek irányába.

4. A kezelt adatok köre

4.1. Az adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében az érintetteknek az alábbiakban felsorolt személyes adataira terjed ki:

 • név (vezetéknév és utónév), esetenként cégnév,

 • lakcím, számlázási és szállítási cím,

 • email cím,

 • telefonszám,

 • rendeléssel kapcsolatos információk (megrendelő neve, IP címe, rendelésszám, rendelt termékek, rendelés dátuma, szállítás és fizetés módja, rendeléshez kapcsolódó egyedi információk, fotók),

 • a rendeléshez kapcsolatos tranzakciós adatok és technikai beállítások (sütik),

 • az oldalon történő regisztráció esetén felhasználónév, fiókbeállítások,

 • bizonyos esetekben (pl. visszatérítés) bankszámlaszám.

4.2. Hozzászólás

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából. Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hash) kerül továbbításra a WordPress szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A WordPress szolgáltatás feltételei a szolgáltató saját honlapján tekinthetőek meg. A hozzászólás elfogadása után, az érintett hozzászólásának tartalma és a profilképe is megjelenik nyilvánosan.

4.3. Sütik

Az oldalon az adatkezelő vagy harmadik fél, azaz adatkezelő partnerei sütiket használhatnak a minél személyre szabottabb kiszolgálás és jobb böngészési élmény biztosítása érdekében. Az érintettek a sütik engedélyezési beállításait is bármikor módosíthatják.

A sütik kis méretű szövegfájlok, amelyek célja a felhasználói élmény növelése az oldalon. A törvény szerint megengedett a sütik tárolása a böngészésre használt eszközökön, amennyiben ezek kifejezetten az oldal működéséhez szükségesek. Minden egyéb süti használata a beleegyezéshez kötött. Az oldal különböző sütiket használ; némely sütiket harmadik fél helyez el az oldalon.

4.4. Az adatkezelő az érintettektől névtelenül további demográfiai adatokat is gyűjthet, amelyek – a névtelenség miatt – nem minősülnek személyes adatoknak.

4.5. Az adatkezelő honlapjának használata során az érintett böngészője által elküldött technikai információk a Server Log fájlokban eltárolódnak.

5. Az adatkezelés időtartama

5.1. Az érintett személyes adatainak kezelése az adat közlésének időpontjától az adatnak az adatkezelő általi törléséig tart.

5.2. Az adatkezelő által folytatott adatkezelés az egyes adatkezelési célok esetében megőrzésre kerül az adatkezelő adatbázisában, hogy később újabb kapcsolatfelvételnél, rendelésnél, esetleges reklamációkezelésnél visszakereshetők legyenek az adatok. Az érintett kifejezett kérésére az adatok törlésre kerülnek.

5.3. Az érintett hírlevél küldéséhez adott hozzájárulása megszüntethető a hírlevelek alján található leiratkozás linkkel, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével is.

5.4. Az adatbázisból való törlés az érintett kérésére is történhet, így az adatkezelés mindaddig fennáll, amíg az érintett kifejezetten nem kéri az adatkezelőtől az adatainak törlését.

5.5. Az adatkezelő legkésőbb az érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot.

5.6. A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban meghatározott, például számviteli előírásokból fakadó megőrzési kötelezettségek teljesítését. Az adatkezelő ügyfelei által megrendelt termékek köre, valamint igénybe vett szolgáltatások adatai megjelennek a számlán és egyéb számviteli bizonylatokon is, ezek az adatok a számviteli előírások miatt nem törölhetők.

6. Az adatkezelés módja

6.1. Az érintett a weboldalon történő regisztrációval, az adatkezelő honlapjának használatával, egyes űrlapok, kérdőívek kitöltésével, postai vagy elektronikus levelekben való rögzítéssel, telefonon és esetleges egyéb módon közli az adatkezelővel a személyes adatait.

6.2. Az érintettek személyes adatainak nyilvántartása egyrészt a webáruház adatbázisában, másrészt az adatkezelő levelező rendszerében és számítógépein tárolt adatbázisokban történik.

6.3. Az érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre:

 1. az adatkezelő munkatársai,

 2. egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az adatkezelő által törvényileg kötelezően átadandó adatok vonatkozásában,

 3. adatkezelő partnercégei, amelyek a rendelések teljesítése érdekében kerülnek bevonásra,

 4. egyéb személyek az érintett kifejezett hozzájárulása alapján.

6.4. Az adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok vonatkozásában, azokat – az érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására. A rendelés leadásával az érintett hozzájárulását adja, hogy a rendelés teljesítése érdekében bevont harmadik felek részére a teljesítéshez szükséges adatokat az adatkezelő rendelkezésre bocsájtsa.

7. Adatbiztonság

7.1. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

7.2. Az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés vagy sérülés ellen.

7.3. Az adatkezelő internetes honlapján történő adatátvitelkor az úgynevezett SSL (Secure Socket Layer) biztonságtechnikai eljárás kerül alkalmazásra, amely kódolt adatátvitelt és magas szintű adatbiztonságot nyújt.

8. Tájékoztatás kérése, az adatok helyesbítése, törlése, zárolása

8.1. Az érintett

 1. tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

 2. kérheti személyes adatainak helyesbítését;

 3. kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

 4. tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

8.2. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

8.3. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott harmadik felek által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, a harmadik fél adatkezelőinek elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő erre vonatkozó kérelem esetén 30 (harminc) naptári napon belül írásban köteles megadni a tájékoztatást.

8.4. A valóságnak meg nem felelő személyes adatot az adatkezelő helyesbíteni köteles.

8.5. A személyes adatot törölni kell, ha

 1. a kezelése jogellenes,

 2. az adatkezeléssel érintett az adatok törlését kéri,

 3. az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,

 4. az adatkezelés célja megszűnt,

 5. az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,

 6. a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

9. Jogorvoslat

9.1. Az érintett az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt köteles a tiltakozást megvizsgálni és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatni.

9.2. Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve, ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat.

9.3. Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz, konkrétan az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.

9.4. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

 1. Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 2. Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 3. Honlap: www.naih.hu

 4. Telefon: +36 (1) 391-1400

 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

10. Egyoldalú módosíthatóság

10.1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.

10.2. Az adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az érintett az adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

További adatvédelmi információk az ÁSZF 2. pontjában olvashatók.